Jaarverslag Stichting Jogja Nederland

Periode 2019

De stichting is in 2006 opgericht als stichting Help Yogya aan een dak, na de
aardbevingen in het gebied Yogya, Midden Java, teneinde gelden in te zamelen om de
wederopbouw te ondersteunen met de financiering van nieuwe woningen. Naarmate dit
doel steeds meer werd bereikt richtte de stichting zich op andere noden van de bevolking
in de omgeving van Yogyakarta.
Deze werden gevonden in het onderwijs, vooral bij het basis- en middelbaar onderwijs
waarvoor ouders van leerlingen op grote schaal niet kunnen voldoen aan de financiële
bijdragen die van hen worden gevraagd. Vaak is de basis van het algemeen verplichte
onderwijs in Indonesië onvoldoende om een vervolgstudie op te pakken en/of gaan de
kinderen na de basisschool direct aan het werk om het gezin te ondersteunen.
Sinds 26 november 2018 is de stichting actief onder de naam Stichting Jogja Nederland.
De stichting Jogja Nederland wil deze kinderen, in een vroeg stadium, een kans geven
om zich te ontplooien door het stimuleren van hun algemene ontwikkeling, waarbij de
beheersing van de Engelse taal wordt gezien als een extra dimensie, om zich later in hun
maatschappelijke omgeving te kunnen profileren. De Engelse taal wordt aan hen
onderwezen in de vorm van theoretische en praktische ondersteuning door professionele
onderwijzers en meerdere vrijwilligers op een basisschool in Banyakan, district
Prawirotaman, Yogyakarta, Indonesië.
Per 1 september 2019 is een tweejarig experiment gestart om geïnteresseerde leerlingen
op de basisschool Prawirotaman Elementery School in de gelegenheid te stellen, naast
het reguliere onderwijs, reken- en wiskundelessen te volgen. Het is gebleken dat het
niveau binnen het reguliere onderwijs onvoldoende is, waardoor vooral de leerlingen die
later een vervolgstudie willen volgen een achterstand oplopen. Voor deze bijlessen
hebben zich zevenenzeventig leerlingen aangemeld. Voor dit project is een
gekwalificeerde leerkracht aangenomen die is afgestudeerd in wiskunde. Zij is een van
de studenten die met medewerking van het Scholarship Program van de stichting in 2019
cum laude is geslaagd.
Niet alleen studenten maar ook senioren die al een beroepsbezigheid hebben, kunnen bij
de stichting Jogja toetreden tot het onderwijs in de Engelse taal om hun
carrièremogelijkheden te vergroten, door met de beheersing van de Engelse taal hun
participatie aan de samenleving te verbeteren, waardoor zij zich aan armoede kunnen
ontworstelen.
Van de 200 aanmeldingen worden 185 leerlingen conform de criteria die de stichting stelt
aangenomen. Met een gemiddelde bezetting van 182 leerlingen in het tweede half jaar
van 2019, 91 procent van het aantal aangemelde personen, is deze vorm van
gesponsord onderwijs een groot succes te noemen. Het door de Stichting aangeboden
onderwijs is een aanvulling op het reguliere onderwijs. In verband met Nationale
examens en dergelijke zijn de leerlingen niet altijd in de gelegenheid om deel te nemen
aan het aangeboden aanvullende onderwijs in de Engelse taal. Daarnaast kunnen
extreme weersomstandigheden tijdens de moessonperiode een lichte daling van het
aantal leerlingen veroorzaken.
Dit schooljaar is een Partnership aangegaan met de directeur van de Lake Charm Primary
School in Victoria, Australië, de heer Jeff Millard, in het kader van een Pen-friend project.
(De gemiddelde bezetting van een Indonesische basisschool is 175 leerlingen)
Sinds 2016 is een vervolgprogramma gestart met het ondersteunen van (voormalige)
leerlingen die een studie willen volgen in het MBO/HBO of Universitair onderwijs. Voor
deze studenten heeft de stichting het ‘Scholarship Program’ in het leven geroepen om

hen, op individuele basis, financieel te ondersteunen bij hun studie. Inmiddels zijn 24
studenten in het Scholarship Program opgenomen, waarvan er 1 in 2019 Cum Laude is
afgestudeerd en 1 is afgestudeerd, maar een (gehonoreerd) verzoek heeft ingediend om
nog twee jaar een masterstudie te mogen volgen.
Het bestuur van de Stichting Jogja Nederland bestaat uit:

Deelnemers aan dit project zijn hoofdzakelijk oud-leerlingen van de Banyakan school te
Yogyakarta maar kunnen ook, op verzoek, van buiten de school worden geselecteerd.
Bij het aanvragen van de studiebeurs dienen zij schriftelijk documentatie van de
gezinssituatie (officieel document, verstrekt door het dorpshoofd), een kopie
identiteitsbewijs, inkomen van het gezin, voor welke opleiding de bijdrage wordt
gevraagd, de hoogte van het bedrag en een schriftelijke motivatie als ondersteuning van
de aanvraag te overleggen.
De student wordt tijdens de studieperiode gevolgd door een studiebegeleider
(vrijwilliger) van de Stichting Jogja Nederland ter plaatse, en zijn er regelmatig
evaluerende gesprekken om de voortgang van de studie te peilen. Inmiddels is in 2019
een student Cum Laude afgestudeerd (wiskunde) en zal worden aangenomen door de
stichting als (parttime) docent wiskunde aan de school, ten behoeve van een driejarig
experiment. Een tweede student zal na de afronding van haar studie in 2019 twee jaar
langer deel uitmaken van het programma om haar (master)studie voort te zetten.
De nieuwe lichting van 2019 voor het Scholarship Program heeft zeven studenten
opgeleverd waarvan er zes vanuit de school van de stichting in Yogyakarta afkomstig
zijn. In totaal hebben in 2019 vierentwintig studenten via het Scholarship Program een
voortgezette MBO/HBO of Universitaire opleiding gevolgd. Na afloop van het studiejaar,
in juni, worden de behaalde resultaten van de studenten geëvalueerd en besproken met
betrokkenen. De financiële bijdrage wordt direct vanuit de stichting in Yogyakarta
overgemaakt naar de desbetreffende onderwijsinstanties, na overleg van de factuur door
de student. Bij het begin van ieder studiejaar zullen de opengevallen plaatsen door
nieuwe studenten worden ingenomen.
Aan het experimentele wiskundeproject doen momenteel 77 studenten mee die zijn
verdeeld over verschillende niveaus, van elementair tot meer gevorderd. De docent is
hoofdzakelijk bezig om de cognitieve mogelijkheden van de leerlingen te doorgronden en
de leerstof daaraan aan te passen. Op alle fronten blijkt dat de animo voor de exacte
vakken bij velen nog moet groeien. Ook hier is sprake van uitval; te hoge ambities of
wanneer de nationale schoolexamens voor de deur staan. De wiskundedocent is in een
fulltime baan aangenomen.
Tweemaal per jaar organiseert de schoolleiding de zogenaamde ‘Closing Period’ voor het
einde van het (school)jaar, wanneer de scholen twee weken worden gesloten.
Dan worden de ouders samen met de kinderen uitgenodigd om een blik te werpen in de
klaslokalen en ook de naaste buren ontvangen een kleine blijk van waardering.
De schoolleiding besloten om de school tijdens de vakantieperiode open te stellen van
negen uur ’s ochtends tot drie uur ‘s middags voor leerlingen die alsnog gebruik willen
maken van de studiefaciliteiten en zal er dagelijks een Engelstalige film worden vertoond.
Maandelijks wordt er door de schoolleiding in Yogyakarta een rapportage opgesteld
waarin verslag wordt gedaan van de voortgang van het onderwijsproject en de financiële
verantwoording. De schoolleiding laat in dit maandelijkse verslag uitgebreid en
gedetailleerd zien op welke wijze in de verschillende groepen de Engelse taal wordt
onderricht en welke resultaten dit oplevert. Ook de cognitieve en sociale aspecten die in
het onderwijs een onderdeel zijn waarmee de leerlingen te maken krijgen, worden als
speer- en ontwikkelpunt in de verslagen aan de orde gesteld. In dit verslag wordt ook
toestemming gevraagd aan het bestuur in Nederland om het aangevraagde budget voor
de komende maand goed te keuren. De gemiddelde operationele uitgaven voor het
schoolproject liggen in 2019 op € 274 (IDR 4.147.732,54) per maand (exclusief de huur voor het
schoolgebouw).
Per 1 juli 2019 heeft de projectleider Ari Sulistyo in verband met persoonlijke
omstandigheden ontslag genomen en heeft het bestuur van de Stichting Jogja Nederland

de assistent-projectleider Wahyu Anugrahhayyu als zijn opvolger benoemd. Als assistent-
projectleider is de heer Ipink Supriyanti aangenomen.
Een aantal keren per jaar brengt de adviseur van de stichting, Vital van der Horst, een
bezoek aan Yogyakarta om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de
omstandigheden. Daarbij adviseert hij de schoolleiding, in samenspraak met de
vertegenwoordiger van de stichting in Yogyakarta Gijs van der Zwaan, in diverse actuele
en operationele zaken. Zo hebben zij in 2019 ook zorggedragen voor de verbouwing en
inrichting van de studieruimte in de Banyakanschool, ten behoeve van de lessen
rekenen/wiskunde, die medio dit jaar is uitgevoerd en een gecertificeerde leerkracht
fulltime is aangenomen. Het experiment van de wiskundeklassen zal gedurende twee
jaar geleid worden door de projectleider te Yogyakarta.
De financiering voor dit project is nog niet gerealiseerd; in 2020 hoopt het bestuur
hiervoor een extra sponsor te vinden.
Hoogmade,
31 december 2019

Financieel jaarverslag 2019