Jaarverslag Stichting Jogja Nederland

Periode 2018

2018 laat zich kennen als het jaar waarin het initiatief is genomen om de naam van de stichting een
moderner jasje te geven. De stichting is in 2006 opgericht als stichting Help Yogya aan een dak, na de
aardbevingen in het gebied Yogya, Midden Java, teneinde gelden in te zamelen om de wederopbouw
te ondersteunen met de financiering van nieuwe woningen. Naarmate dit doel steeds meer werd
bereikt richtte de stichting zich op andere noden van de bevolking in de omgeving van Yogyakarta.
Deze werden gevonden in het onderwijs, vooral bij het basis- en middelbaar onderwijs waarvoor
ouders van leerlingen op grote schaal niet kunnen voldoen aan de financiële bijdragen die van hen
worden gevraagd. Vaak is de basis van het algemeen verplichte onderwijs in Indonesië onvoldoende
om een vervolgstudie op te pakken (sinds 2013 is het vak Engels uit het lesprogramma gehaald)
en/of gaan de kinderen na de basisschool direct aan het werk om het gezin te ondersteunen (22%).
De stichting Jogja Nederland wil deze kinderen, in een vroeg stadium, een kans geven om zich te
ontplooien door het stimuleren van hun algemene ontwikkeling, waarbij de beheersing van de Engelse
taal wordt gezien als een extra dimensie, om zich later in hun maatschappelijke omgeving te kunnen
profileren. De Engelse taal wordt aan hen onderwezen in de vorm van theoretische en praktische
ondersteuning door professionele onderwijzers en meerdere vrijwilligers op een basisschool in
Banyakan, district Prawirotaman, Yogyakarta, Indonesië.
Inmiddels zijn er ook senioren toegetreden tot het onderwijs in de Engelse taal om hun carrière-
mogelijkheden te vergroten, door met de beheersing van de Engelse taal hun participatie aan de
samenleving te verbeteren, waardoor zij zich aan de armoedegrens kunnen ontworstelen.
Met een gemiddelde bezetting van honderdzeventig leerlingen per jaar, 85 procent van het totaal
aantal aangemelde personen, is deze vorm van gesponsord onderwijs een groot succes te noemen.
(De gemiddelde bezetting van een Indonesische basisschool is 175 leerlingen)
Sinds 2016 is een vervolgprogramma gestart met het ondersteunen van (voormalige) leerlingen die
een studie willen volgen in het MBO/HBO of Universitair onderwijs. Voor deze studenten heeft de
stichting het ‘Scholarship’ programma in het leven geroepen om hen, op individuele basis, financieel
te ondersteunen bij hun studie.
In 2018 is tevens het initiatief genomen om geïnteresseerde leerlingen op de basisschool
Prawirotaman Elementery School in de gelegenheid te stellen, naast het reguliere onderwijs, reken-
en wiskundelessen te volgen. Het is gebleken dat het niveau binnen het reguliere onderwijs
onvoldoende is, waardoor vooral de leerlingen die later een vervolgstudie willen volgen een
achterstand oplopen. Voor deze bijlessen hebben zich reeds twintig leerlingen aangemeld.
Gezien de bredere opzet van deze vorm van bijscholing heeft het bestuur besloten om haar statuten
en de naam van de stichting aan te passen en in één lijn te komen met de Stichting Help for Jogja in
Yogyakarta, Indonesië.
Het bestuur van de Stichting Jogja Nederland bestaat uit:

 1. De gemiddelde bezetting van de school is 167 leerlingen, 85% van het totaal aangemelde
  personen, zowel junioren als senioren.
  De school wordt geleid door een projectleider en project-assistent die worden bijgestaan door diverse
  vrijwilligers uit verschillende landen, die een studie volgen aan een van de universiteiten te
  Yogyakarta. Deze vrijwilligers zijn onder andere aangesloten bij Universitas Gadjah Mada’s AIESEC
  en ACICIS UGM. Tevens is er een samenwerking met IKCS, Indonesia Korea Culture Studies.
  Van jongs af aan worden de leerlingen met praktijkgerichte middelen in contact gebracht met de
  Engelse taal en worden zij gestimuleerd om hun dagelijkse beleving in het Engels te verwoorden.
  Daarbij gaan de onderwijzers er vanuit dat er geen fouten gemaakt kunnen worden en de leerlingen
  dus ook niet bang hoeven te zijn op fouten te worden afgerekend. Spelenderwijs leren zij dan ook om
  de Engelse taal te beheersen, mede door het (in groepsverband) zingen van en luisteren naar
  Engelstalige liedjes en kijken naar Engelstalige films. In een later stadium gaan de leerlingen over tot
  het leren lezen en schrijven van de Engelse taal en het opbouwen van het vertrouwen om de Engelse
  taal in het openbaar te spreken. Het voeren van discussies in de Engelse taal is een onderdeel
  waarvoor de vrijwilligers worden ingezet, waarbij ook de wederzijdse culturele aspecten worden
  meegenomen in de discussie.
  Het Scholarship programma is in mei 2016 in het leven geroepen om studenten, die niet in staat zijn
  om de kosten van deze MBO/HBO of Universitaire studie zelf te dragen, financieel te ondersteunen .
  Ter plaatste worden zij geselecteerd na een aantal intensieve gesprekken, waaruit moet blijken dat
  zowel de student als de ouders van de student niet in staat zijn om aan de financiële verplichtingen
  die de betreffende onderwijsinstelling vraagt te voldoen, en de student op een dusdanig hoog niveau
  zit en doorzettingsvermogen heeft, dat er een goede kans bestaat de studie binnen de gestelde
  termijn af te ronden. De student wordt tijdens de gehele studieperiode gevolgd door een
  vertegenwoordiger / bestuurslid van de Stichting Jogja Nederland ter plaatse, en zijn er regelmatig
  evaluerende gesprekken om de voortgang van de studie te peilen. Inmiddels is er in april 2018 een
  student, eerder dan gepland, afgestudeerd en zal vervolgens twee jaar langer deel uitmaken van het
  programma om haar (master)studie voort te zetten.
  In mei 2016 is het Scholarship programma van start gegaan met de selectie van tien kandidaten die
  zijn aangedragen via de stichting door de projectleider en deel uitmaken van het leerlingenbestand of
  buitenstaanders die via leerlingen van de stichting hebben vernomen van het programma en zich
  schriftelijk hebben opgegeven; tevens hebben verstrekt een schriftelijk documentatie van de
  gezinssituatie (officieel document, verstrekt door het dorpshoofd), een kopie identiteitsbewijs, inkomen
  van het gezin, voor welke opleiding de bijdrage wordt gevraagd, de hoogte van het bedrag en een
  schriftelijke motivatie en verdere documenten als ondersteuning van de aanvraag.
  Voor het jaar 2016 zijn geen vijf maar zeven studenten geselecteerd die zullen worden gefinancierd
  voor een totaal bedrag van € 7000 als tegemoetkoming in de kosten voor de gekozen studie, naast de
  eventuele staatssteun waarvoor veel leerlingen in aanmerking komen. Uiteindelijk zijn er zes
  studenten aan het Scholarship programma begonnen. De scores die in februari 2017 zijn vrijgegeven
  zijn zeer hoopvol.
  Ook in 2017 zijn onder de zelfde voorwaarden vijf studenten geselecteerd. Ook deze selectie blijkt in
  februari 2018 zeer bevredigende resultaten op te leveren.
  In 2018 heeft de selectie voor het Scholarship programma zeven studenten opgeleverd waarvan een
  aantal uit de zogenaamde ‘workersclass’. Dit keer is de intercedent Gijs van der Zwaan met de
  studenten alle woonadressen langsgegaan om de situatie thuis te checken. De ouders worden er op
  deze wijze bij betrokken en duidelijk gemaakt dat hun kind wel degelijk aan de studie mag beginnen
  op kosten van de stichting, en om saamhorigheid in de groep te brengen. Tevens wordt er een goed
  beeld verkregen van de zeer gebrekkige economische situatie, en blijkt dat de stichting de juiste
  doelgroep weet te vinden om met dit project de juiste mensen te rekruteren. Na afloop van ieder
  semester in februari en juni worden de behaalde resultaten van de studenten geëvalueerd en
  besproken met betrokkenen. De financiële bijdrage wordt direct vanuit de stichting in Yogyakarta
  overgemaakt naar de desbetreffende onderwijsinstantie, na overleg van de factuur door de student.
  Twee maal per jaar organiseert de schoolleiding een zogenaamde ‘Closing Period’ voor het einde van
  het afgelopen jaar, wanneer de scholen twee weken worden gesloten en in de zomerperiode voor de
  zomervakantie. Dan worden de ouders samen met de kinderen uitgenodigd om een blik te werpen in

de klaslokalen en ook de naaste buren ontvangen een kleine blijk van waardering. Echter heeft de
schoolleiding besloten om de school tijdens de vakantieperiode open te stellen van negen uur ’s
ochtends tot drie uur ‘s middags voor leerlingen die alsnog gebruik willen maken van de
studiefaciliteiten en zal er dagelijks een Engelstalige film worden vertoond.
Maandelijks wordt er door de schoolleiding in Yogyakarta een rapportage opgesteld waarin verslag
wordt gedaan van de voortgang van het onderwijsproject en de financiële verantwoording. In dit
verslag wordt ook toestemming gevraagd aan het bestuur in Nederland om het aangevraagde budget
voor de komende maand te mogen gebruiken. De gemiddelde operationele uitgaven voor het
schoolproject liggen op € 183 (IDR 3.014.315,61) per maand.
Een aantal keren per jaar brengt de adviseur van de stichting, Vital van der Horst, een bezoek aan
Yogyakarta om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de omstandigheden. Daarbij adviseert hij
de schoolleiding en de vertegenwoordiger van de stichting in Yogyakarta in diverse actuele en
operationele zaken. Zo heeft hij ook in 2018 advies gegeven inzake de renovatie van de studieruimten
in de school die medio dit jaar is uitgevoerd door architectenbureau Saka Media Barokah, Pak
Hariono, en de leerlingen een betere leefomgeving hebben gekregen om te studeren. Tevens heeft hij
tijdens zijn aanwezigheid aldaar geconstateerd dat er dringend behoefte is aan een extra bijscholing in
rekenen en wiskunde. In haar vergadering van 26 oktober 2018 heeft het bestuur besloten om een
driejarig experiment op te zetten en hiervoor een gecertificeerde leerkracht aan te nemen. Dit
experiment zal geleid worden door de projectleider te Yogyakarta. De financiering voor dit project is
nog niet gerealiseerd; in 2019 hoopt het bestuur hiervoor een extra sponsor te vinden.
Hoogmade,
31 december 2018

Financieel jaarverslag