Jaarverslag Stichting Jogja Nederland

Periode 2020 

De stichting is in 2006 opgericht als stichting Help Yogya aan een dak, na de aardbevingen in het gebied Yogya, Midden Java, teneinde gelden in te zamelen om de wederopbouw te ondersteunen met de financiering van nieuwe woningen. Naarmate dit doel steeds meer werd bereikt richtte de stichting zich op andere noden van de bevolking in de omgeving van Yogyakarta.

Deze werden gevonden in het onderwijs, vooral in het basis- en middelbaar onderwijs waarvoor ouders van leerlingen op grote schaal niet kunnen voldoen aan de financiële bijdragen die van hen worden gevraagd. Vaak is de basis van het algemeen verplichte onderwijs in Indonesië onvoldoende om een vervolgstudie op te pakken en/of gaan de kinderen na de basisschool direct aan het werk om het gezin te ondersteunen.

Sinds 26 november 2018 is de stichting actief onder de naam Stichting Jogja Nederland.

De stichting Jogja Nederland wil deze kinderen, in een vroeg stadium, een kans geven om zich te ontplooien door het stimuleren van hun algemene ontwikkeling, waarbij de beheersing van de Engelse taal wordt gezien als een extra dimensie, om zich later in hun maatschappelijke omgeving te kunnen profileren. De Engelse taal wordt aan hen onderwezen in de vorm van theoretische en praktische ondersteuning door professionele onderwijzers en vrijwilligers op een basisschool in Banyakan, district Prawirotaman, Yogyakarta, Indonesië.

Per 1 september 2019 is een tweejarig experiment gestart om geïnteresseerde leerlingen op de basisschool Prawirotaman Elementery School in de gelegenheid te stellen, naast het reguliere onderwijs, reken- en wiskundelessen te volgen. Het is gebleken dat het niveau binnen het reguliere onderwijs onvoldoende is, waardoor vooral de leerlingen die later een vervolgstudie op MBO, HBO of universitair niveau willen volgen een achterstand oplopen. Voor deze bijlessen hebben zich in 2020 negentig leerlingen aangemeld. Voor dit project is een gekwalificeerde leerkracht aangenomen die is afgestudeerd in wiskunde. Zij is een van de studenten die met medewerking van het Scholarship Program van de stichting in 2019 cum laude is geslaagd.

Niet alleen studenten maar ook senioren die al beroepsmatig bezig zijn, kunnen bij de stichting Jogja toetreden tot het onderwijs in de Engelse taal om hun carrièremogelijkheden te vergroten, en door de beheersing van de Engelse taal hun participatie aan de samenleving te verbeteren, waardoor zij zich aan armoede kunnen ontworstelen.

Van de 200 aanmeldingen worden 185 leerlingen conform de criteria die de stichting stelt aangenomen. Met een gemiddelde bezetting van 180 leerlingen in de eerste maanden van 2020 is deze vorm van gesponsord onderwijs een groot succes te noemen. Het door de Stichting aangeboden onderwijs is een aanvulling op het reguliere onderwijs. In verband met Nationale examens en dergelijke zijn de leerlingen niet altijd in de gelegenheid om deel te nemen aan het aangeboden aanvullende onderwijs in de Engelse taal. Daarnaast kunnen extreme weersomstandigheden tijdens de moessonperiode een lichte daling van het aantal leerlingen veroorzaken.

Dit schooljaar is het Partnership met de directeur van de Lake Charm Primary School in Victoria, Australië, de heer Jeff Millard, in het kader van een Pen-friend project voortgezet. (De gemiddelde bezetting van een Indonesische basisschool is 175 leerlingen)

Helaas ziet het bestuur van de stichting vanaf maart 2020 een terugval in het aantal leerlingen, veroorzaakt door de fysieke en mentale gevolgen die de COVID-19 pandemie met zich meebrengt. 

Sinds 2016 is een vervolgprogramma gestart met het ondersteunen van (voormalige) leerlingen die een studie willen volgen in het MBO, HBO of Universitair onderwijs. Voor deze studenten heeft de stichting het ‘Scholarship Program’ in het leven geroepen om hen, op individuele basis, financieel te ondersteunen bij hun studie. Inmiddels zijn permanent 25 studenten in het Scholarship Program opgenomen.

Het bestuur van de Stichting Jogja Nederland bestaat uit:

– F.H.M. (Frits) Rohling Voorzitter/secretaris

– C. (Caspar) van der Horst Penningmeester

– V. (Vital) van der Horst Adviseur

– G. (Gijs) van der Zwaan Studiebegeleider in Indonesië 

– T. (Tias) Wahyu Adviseur in Indonesië

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer KvK 32117062

De stichting staat ingeschreven als een instelling met ANBI-status:

RSIN nr.: 8168.96.318

De bestuurders, adviseurs en studiebegeleider van de Stichting Jogja Nederland ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het bestuur komt in principe zesmaal per jaar bijeen om te overleggen over de voortgang van de Projecten in Yogyakarta. Sinds maart 2020 is het bestuur slechts eenmaal bij elkaar geweest. Dit is het gevolg van de COVID-19 pandemie. In de periode dat onderling overleg in de buitenlucht mogelijk bleek, heeft het bestuur daadwerkelijk de koppen bij elkaar kunnen steken. Daarna is er veelvuldig in het kader van het onderwijsproject en het Scholarship Program telefonisch overleg geweest.

Ook in Indonesië, Jogjakarta, is men geconfronteerd met de gevolgen van de COVID-19 pandemie. Mede gezien de grote armoede kregen ook hier de leerlingen en studenten te maken met onderwijsproblemen waarbij het fenomeen “distance learning” een bijna onoverkomelijk probleem leek te worden. Laptops, internet en vooral een ruimte om ongestoord de schoolopdrachten in alle rust en met begeleiding van ouders of voogden te maken bleken niet aanwezig of was men niet in de gelegenheid om in huiselijke kring ondersteuning te geven. Door de leerkrachten van de Stichting werd een haast bovenmenselijke inzet getoond om hieraan, zowel onderwijs-technisch als op het gebied van ICT, invulling te geven. Ondanks het feit dat deze inzet een positief resultaat liet zien zijn er toch diverse leerlingen afgehaakt vanwege het onstabiele netwerk, maar ook omdat de mentaliteit niet was opgewassen tegen alle problemen die het COVID-19 virus met zich meebracht.

De stichting ondersteunt het project met een extra financiële bijdrage voor het gebruik van het internet en doneert voor het Scholarship Program tien kilo rijst per maand per student, gedurende drie maanden vanaf november 2020, en biedt de gelegenheid om in gezamenlijkheid te studeren in een daarvoor passende locatie, uiteraard conform de maatregelen in het kader van de COVID-19.

Op 11 maart 2020 heeft de heer Supriyanta de stichting Jogja verlaten nadat hij op 13 januari 2020 als leraar zijn ontslag heeft ingediend. Na een intensieve selectie heeft het bestuur uit 16 kandidaten een nieuwe leerkracht kunnen vinden. Het gaat hier om de heer Alesandro Woisela, afgestudeerd aan de Sanata Darma universiteit, die op 9 maart 2020 reeds als leerkracht aan de slag is gegaan. Het team bestaat nu uit drie leerkrachten, waarvan twee voor de Engelse taal en één voor rekenen en wiskunde.

In november 2018 heeft de stichting de huur van de huidige locatie, Prawirotaman Elementery School, Jalan Prawirotaman 21 in Yogyakarta tot november 2021 verlengd. De huur is voor drie jaar vooruitbetaald. 

De school wordt geleid door een projectleider en project-assistent die worden bijgestaan door vrijwilligers uit verschillende landen. Zij volgen een studie aan een van de universiteiten te Yogyakarta. Zij zijn onder andere aangesloten bij Universitas Gadjah Mada’s AIESEC en ACICIS UGM. Tevens is er een samenwerking met IKCS, Indonesia Korea Culture Studies. De inzet van twee vaste vrijwilligers is in de loop van het jaar afgebouwd.

Van jongs af aan worden de leerlingen met praktijkgerichte middelen in contact gebracht met de Engelse taal en worden zij gestimuleerd om hun dagelijkse beleving in het Engels te verwoorden. Daarbij gaan de onderwijzers ervan uit dat er geen fouten gemaakt kunnen worden en de leerlingen dus ook niet bang hoeven te zijn op fouten te worden afgerekend. Spelenderwijs leren zij dan ook om de Engelse taal te beheersen, mede door het (in groepsverband) zingen van en luisteren naar Engelstalige liedjes en kijken naar Engelstalige films. In een later stadium gaan de leerlingen over tot het leren lezen en schrijven van de Engelse taal en het opbouwen van het vertrouwen om de Engelse taal in het openbaar te spreken. Het voeren van discussies in de Engelse taal is een onderdeel waarvoor de vrijwilligers worden ingezet, waarbij ook de wederzijdse culturele aspecten worden meegenomen in de discussie.

Leerlingen uit de groepen 6, 9 en 12 in het reguliere lager onderwijs zijn door het team extra geholpen ten behoeve van het Nationale Examen.

Het Scholarship Program is in mei 2016 in het leven geroepen om studenten, die niet in staat zijn om de kosten van deze MBO, HBO of Universitaire studie zelf te dragen, financieel te ondersteunen. Maximaal 25 studenten kunnen aan dit project deelnemen.

Ter plaatste worden zij geselecteerd na een aantal intensieve gesprekken, waaruit moet blijken dat zowel de student als de ouders van de student niet in staat zijn om aan de financiële verplichtingen die de betreffende onderwijsinstelling vraagt te voldoen, en de student op een dusdanig hoog niveau zit en doorzettingsvermogen heeft, dat er een goede kans bestaat de studie binnen de gestelde termijn af te ronden.

Deelnemers aan dit project zijn hoofdzakelijk oud-leerlingen van de Banyakan school te Yogyakarta maar kunnen ook, op verzoek, van buiten de school worden geselecteerd.

Bij het aanvragen van de studiebeurs dienen zij schriftelijk documentatie van de gezinssituatie (officieel document, verstrekt door het dorpshoofd), een kopie identiteitsbewijs, inkomen van het gezin, voor welke opleiding de bijdrage wordt gevraagd, de hoogte van het bedrag en een schriftelijke motivatie als ondersteuning van de aanvraag te overleggen.

De student wordt tijdens de studieperiode gevolgd door een studiebegeleider (vrijwilliger) van de Stichting Jogja Nederland ter plaatse, en zijn er regelmatig evaluerende gesprekken om de voortgang van de studie te peilen. In 2020 zijn vijf studenten afgestudeerd waarvan drie Cum Laude. De studierichtingen waren verpleegkunde, internationale economie, accountant, wiskunde en kunstacademie.

Per 1 januari 2021 zal de selectie en de begeleiding van de nieuwe studenten worden overgenomen door de heer Alesandro Woisela.

Andere studierichtingen zijn: Hotelmanagement, Urbanplanning, Toerisme, Agrotechnologie, Autotechniek en Bestuurskunde.

Bij het begin van ieder studiejaar zullen de opengevallen plaatsen door nieuwe studenten worden ingenomen. De nieuwe lichting van 2020 voor het Scholarship Program heeft zeven studenten opgeleverd waarvan er zes vanuit de school van de stichting in Yogyakarta afkomstig zijn. In totaal hebben in 2020 vijfentwintig studenten via het Scholarship Program een voortgezette MBO/HBO of Universitaire opleiding gevolgd. Na afloop van het studiejaar, in juni, worden de behaalde resultaten van de studenten geëvalueerd en besproken met betrokkenen. De financiële bijdrage wordt direct vanuit de stichting in Yogyakarta overgemaakt naar de desbetreffende onderwijsinstanties, na overleg van de factuur door de student. 

Voor het experimentele wiskundeproject waren medio 2020 negentig studenten ingeschreven, die zijn verdeeld over verschillende niveaus, van elementair tot meer gevorderd. In november is het aantal vanwege de COVID-19 pandemie teruggelopen tot 60. De docent is hoofdzakelijk bezig om de cognitieve mogelijkheden van de leerlingen te doorgronden en de leerstof daaraan aan te passen. Op alle fronten blijkt dat de animo voor de exacte vakken bij velen nog moet groeien. Ook hier is sprake van uitval; vooral het gebruik van interactief onderwijs is voor velen te hoog gegrepen. De wiskundedocent is in een fulltimebaan aangenomen.

Tweemaal per jaar organiseert de schoolleiding de zogenaamde ‘Closing Period’ voor het einde van het (school)jaar, wanneer de scholen twee weken worden gesloten.

Dan worden de ouders samen met de kinderen uitgenodigd om een blik te werpen in de klaslokalen en ook de naaste buren ontvangen een kleine blijk van waardering. 

De schoolleiding besloten om de school tijdens de vakantieperiode open te stellen van negen uur in de ochtend tot drie uur ‘s middags voor leerlingen die alsnog gebruik willen maken van de studiefaciliteiten en zal er dagelijks een Engelstalige film worden vertoond.

Maandelijks wordt er door de schoolleiding in Yogyakarta een rapportage opgesteld waarin verslag wordt gedaan van de voortgang van het onderwijsproject en de financiële verantwoording. De schoolleiding laat in dit maandelijkse verslag uitgebreid en gedetailleerd zien op welke wijze in de verschillende groepen de Engelse taal wordt onderricht en welke resultaten dit oplevert. Ook de cognitieve en sociale aspecten die in het onderwijs een onderdeel zijn waarmee de leerlingen te maken krijgen, worden als speer- en ontwikkelpunt in de verslagen aan de orde gesteld. In dit verslag wordt ook toestemming gevraagd aan het bestuur in Nederland om het aangevraagde budget voor de komende maand goed te keuren. De gemiddelde operationele uitgaven voor het schoolproject liggen in 2020 op € 243 (IDR 46.045.100) per maand (exclusief salariskosten en de huur voor het schoolgebouw, inclusief extra kosten i.v.m. distance learning).

Een aantal keren per jaar brengt de oprichter en adviseur van de stichting, Vital van der Horst, een bezoek aan Yogyakarta om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de omstandigheden. Daarbij adviseert hij de schoolleiding, in samenspraak met de vertegenwoordiger van de stichting in Yogyakarta Gijs van der Zwaan, in diverse actuele en operationele zaken. 

Vanwege de reisbeperkingen in verband met de COVID-19 pandemie heeft Vital van der Horst alleen in het begin van 2020 een werkbezoek naar Jogjakarta kunnen plannen en moest toen helaas vroegtijdig naar Nederland terugkeren.

Het experiment van de wiskundeklassen zal tot 2022 geleid worden door de projectleider te Yogyakarta. De financiering voor dit project is nog niet gerealiseerd; in 2021 hoopt het bestuur hiervoor een extra sponsor te vinden. 

Hoogmade,

31 december 2020

Bekijk het financiële jaarverslag:

Jaarverslagen andere jaren:

2019

2018

2017-2016