Jaarverslag Stichting Jogja Nederland

Periode 2018

2018 laat zich kennen als het jaar waarin het initiatief is genomen om de naam van de stichting een moderner jasje te geven. De stichting is in 2006 opgericht als stichting Help Yogya aan een dak, na de aardbevingen in het gebied Yogya, Midden Java, teneinde gelden in te zamelen om de wederopbouw te ondersteunen met de financiering van nieuwe woningen. Naarmate dit doel steeds meer werd bereikt richtte de stichting zich op andere noden van de bevolking in de omgeving van Yogyakarta.

Deze werden gevonden in het onderwijs, vooral bij het basis- en middelbaar onderwijs waarvoor ouders van leerlingen op grote schaal niet kunnen voldoen aan de financiële bijdragen die van hen worden gevraagd. Vaak is de basis van het algemeen verplichte onderwijs in Indonesië onvoldoende om een vervolgstudie op te pakken (sinds 2013 is het vak Engels uit het lesprogramma gehaald)  en/of gaan de kinderen na de basisschool direct aan het werk om het gezin te ondersteunen (22%).

De stichting Jogja Nederland wil deze kinderen, in een vroeg stadium, een kans geven om zich te ontplooien door het stimuleren van hun algemene ontwikkeling, waarbij de beheersing van de Engelse taal wordt gezien als een extra dimensie, om zich later in hun maatschappelijke omgeving te kunnen profileren. De Engelse taal wordt aan hen onderwezen in de vorm van theoretische en praktische ondersteuning door professionele onderwijzers en meerdere vrijwilligers op een basisschool in Banyakan, district Prawirotaman, Yogyakarta, Indonesië.

Inmiddels zijn er ook senioren toegetreden tot het onderwijs in de Engelse taal om hun carrière-mogelijkheden te vergroten, door met de beheersing van de Engelse taal hun participatie aan de samenleving te verbeteren, waardoor zij zich aan de armoedegrens kunnen ontworstelen.

Met een gemiddelde bezetting van honderdzeventig leerlingen per jaar, 85 procent van het totaal aantal aangemelde personen, is deze vorm van gesponsord onderwijs een groot succes te noemen.

(De gemiddelde bezetting van een Indonesische basisschool is 175 leerlingen)

Sinds 2016 is een vervolgprogramma gestart met het ondersteunen van (voormalige) leerlingen die een studie willen volgen in het MBO/HBO of Universitair onderwijs. Voor deze studenten heeft de stichting het ‘Scholarship’ programma in het leven geroepen om hen, op individuele basis, financieel te ondersteunen bij hun studie.

In 2018 is tevens het initiatief genomen om geïnteresseerde leerlingen op de basisschool Prawirotaman Elementery School in de gelegenheid te stellen, naast het reguliere onderwijs, reken- en wiskundelessen te volgen. Het is gebleken dat het niveau binnen het reguliere onderwijs onvoldoende is, waardoor vooral de leerlingen die later een vervolgstudie willen volgen een achterstand oplopen. Voor deze bijlessen hebben zich reeds twintig leerlingen aangemeld.

Gezien de bredere opzet van deze vorm van bijscholing heeft het bestuur besloten om haar statuten en de naam van de stichting aan te passen en in één lijn te komen met de Stichting Help for Jogja in Yogyakarta, Indonesië.

Het bestuur van de Stichting Jogja Nederland bestaat uit:

– F.H.M. (Frits) Rohling              Voorzitter/secretaris

– C. (Caspar) van der Horst        Penningmeester

– V. (Vital) van der Horst Adviseur

– G. (Gijs) van der Zwaan          Bestuurslid in Indonesië

– T. (Tias) Wahyu                      Bestuurslid in Indonesië

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer KvK 32117062

De stichting staat ingeschreven als een instelling met ANBI status; RSIN nr.: 8168.96.318

De bestuurders van de Stichting Jogja Nederland ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

In januari 2018 zijn de onderhandelingen gestart om te komen tot een verlenging van de huur van onze huidige locatie, Prawirotaman Elementery School, Jalan Prawirotaman 21 in Yogyakarta tot 2021. De gemiddelde bezetting van de school is 167 leerlingen, 85% van het totaal aangemelde personen, zowel junioren als senioren.

De school wordt geleid door een projectleider en project-assistent die worden bijgestaan door diverse vrijwilligers uit verschillende landen, die een studie volgen aan een van de universiteiten te Yogyakarta. Deze vrijwilligers zijn onder andere aangesloten bij Universitas Gadjah Mada’s AIESEC en ACICIS UGM. Tevens is er een samenwerking met IKCS, Indonesia Korea Culture Studies.

Van jongs af aan worden de leerlingen met praktijkgerichte middelen in contact gebracht met de Engelse taal en worden zij gestimuleerd om hun dagelijkse beleving in het Engels te verwoorden. Daarbij gaan de onderwijzers er vanuit dat er geen fouten gemaakt kunnen worden en de leerlingen dus ook niet bang hoeven te zijn op fouten te worden afgerekend. Spelenderwijs leren zij dan ook om de Engelse taal te beheersen, mede door het (in groepsverband) zingen van en luisteren naar Engelstalige liedjes en kijken naar Engelstalige films. In een later stadium gaan de leerlingen over tot het leren lezen en schrijven van de Engelse taal en het opbouwen van het vertrouwen om de Engelse taal in het openbaar te spreken. Het voeren van discussies in de Engelse taal is een onderdeel waarvoor de vrijwilligers worden ingezet, waarbij ook de wederzijdse culturele aspecten worden meegenomen in de discussie.

Het Scholarship programma is in mei 2016 in het leven geroepen om studenten, die niet in staat zijn om de kosten van deze MBO/HBO of Universitaire studie zelf te dragen, financieel te ondersteunen .

Ter plaatste worden zij geselecteerd na een aantal intensieve gesprekken, waaruit moet blijken dat zowel de student als de ouders van de student niet in staat zijn om aan de financiële verplichtingen die de betreffende onderwijsinstelling vraagt te voldoen, en de student op een dusdanig hoog niveau zit en doorzettingsvermogen heeft, dat er een goede kans bestaat de studie binnen de gestelde termijn af te ronden. De student wordt tijdens de gehele studieperiode gevolgd door een vertegenwoordiger / bestuurslid van de Stichting Jogja Nederland ter plaatse, en zijn er regelmatig evaluerende gesprekken om de voortgang van de studie te peilen. Inmiddels is er in april 2018 een student, eerder dan gepland, afgestudeerd en zal vervolgens twee jaar langer deel uitmaken van het programma om haar (master)studie voort te zetten.

In mei 2016 is het Scholarship programma van start gegaan met de selectie van tien kandidaten die zijn aangedragen via de stichting door de projectleider en deel uitmaken van het leerlingenbestand of buitenstaanders die via leerlingen van de stichting hebben vernomen van het programma en zich schriftelijk hebben opgegeven; tevens hebben verstrekt een schriftelijk documentatie van de gezinssituatie (officieel document, verstrekt door het dorpshoofd), een kopie identiteitsbewijs, inkomen van het gezin, voor welke opleiding de bijdrage wordt gevraagd, de hoogte van het bedrag en een schriftelijke motivatie en verdere documenten als ondersteuning van de aanvraag.

Voor het jaar 2016 zijn geen vijf maar zeven studenten geselecteerd die zullen worden gefinancierd voor een totaal bedrag van € 7000 als tegemoetkoming in de kosten voor de gekozen studie, naast de eventuele staatssteun waarvoor veel leerlingen in aanmerking komen. Uiteindelijk zijn er zes studenten aan het Scholarship programma begonnen. De scores die in februari 2017 zijn vrijgegeven zijn zeer hoopvol.

Ook in 2017 zijn onder de zelfde voorwaarden vijf studenten geselecteerd. Ook deze selectie blijkt in februari 2018 zeer bevredigende resultaten op te leveren.

In 2018 heeft de selectie voor het Scholarship programma zeven studenten opgeleverd waarvan een aantal uit de zogenaamde ‘workersclass’. Dit keer is de intercedent Gijs van der Zwaan met de studenten alle woonadressen langsgegaan om de situatie thuis te checken. De ouders worden er op deze wijze bij betrokken en duidelijk gemaakt dat hun kind wel degelijk aan de studie mag beginnen op kosten van de stichting, en om saamhorigheid in de groep te brengen. Tevens wordt er een goed beeld verkregen van de zeer gebrekkige economische situatie, en blijkt dat de stichting de juiste doelgroep weet te vinden om met dit project de juiste mensen te rekruteren. Na afloop van ieder semester in februari en juni worden de behaalde resultaten van de studenten geëvalueerd en besproken met betrokkenen. De financiële bijdrage wordt direct vanuit de stichting in Yogyakarta overgemaakt naar de desbetreffende onderwijsinstantie, na overleg van de factuur door de student.

Twee maal per jaar organiseert de schoolleiding een zogenaamde ‘Closing Period’ voor het einde van het afgelopen jaar, wanneer de scholen twee weken worden gesloten en in de zomerperiode voor de zomervakantie. Dan worden de ouders samen met de kinderen uitgenodigd om een blik te werpen in de klaslokalen en ook de naaste buren ontvangen een kleine blijk van waardering. Echter heeft de schoolleiding besloten om de school tijdens de vakantieperiode open te stellen van negen uur ’s ochtends tot drie uur ‘s middags voor leerlingen die alsnog gebruik willen maken van de studiefaciliteiten en zal er dagelijks een Engelstalige film worden vertoond.

Maandelijks wordt er door de schoolleiding in Yogyakarta een rapportage opgesteld waarin verslag wordt gedaan van de voortgang van het onderwijsproject en de financiële verantwoording. In dit verslag wordt ook toestemming gevraagd aan het bestuur in Nederland om het aangevraagde budget voor de komende maand te mogen gebruiken. De gemiddelde operationele uitgaven voor het schoolproject liggen op € 183 (IDR 3.014.315,61) per maand.

Een aantal keren per jaar brengt de adviseur van de stichting, Vital van der Horst, een bezoek aan Yogyakarta om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de omstandigheden. Daarbij adviseert hij de schoolleiding en de vertegenwoordiger van de stichting in Yogyakarta in diverse actuele en operationele zaken. Zo heeft hij ook in 2018 advies gegeven inzake de renovatie van de studieruimten in de school die medio dit jaar is uitgevoerd door architectenbureau Saka Media Barokah, Pak Hariono, en de leerlingen een betere leefomgeving hebben gekregen om te studeren. Tevens heeft hij tijdens zijn aanwezigheid aldaar geconstateerd dat er dringend behoefte is aan een extra bijscholing in rekenen en wiskunde. In haar vergadering van 26 oktober 2018 heeft het bestuur besloten om een driejarig experiment op te zetten en hiervoor een gecertificeerde leerkracht aan te nemen. Dit experiment zal geleid worden door de projectleider te Yogyakarta. De financiering voor dit project is nog niet gerealiseerd; in 2019 hoopt het bestuur hiervoor een extra sponsor te vinden.

Financieel jaarverslag 2018

Stichting Jogja Nederland

De Stichting Jogja Nederland is statutair gevestigd in de gemeente Baarn. De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel Utrecht, onder nummer 32117062. De stichting is op 20 juli 2006 opgericht onder de naam Stichting Help Yogya aan een dak en bij notariële akte verleden. Op 26 november 2018 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden en is deze bij notariële akte verleden. De naam van de stichting is gewijzigd in Stichting Jogja Nederland (SJN). Voorts is ook een tekstuele aanpassing van de doelstelling opgenomen en wordt als volgt verwoord:

Doel van de Stichting

 1. Het stimuleren van het onderwijs in de Engelse taal en zelfontplooiing voor casu quo van zowel minderjarigen als senioren in de omgeving van Prawirotaman, Yogyakarta, Indonesië, waarvan de ouders of de oudere zelfstandigen zelf met hun inkomsten tegen de armoedegrens aanzitten en daardoor niet die kansen kunnen bieden casu quo krijgen om te studeren en/of zich te ontwikkelen om zich in de maatschappelijke omgeving te profileren en te bekwamen in een functie die hen in staat zal stellen aan de armoedegrens te ontkomen, en daardoor een onderdeel kunnen worden van de gevestigde orde in Yogyakarta of elders in Indonesië of daarbuiten.
 2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van fondsen en andere middelen en het besteden van de te verkrijgen gelden en andere middelen.
 4. De stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk

Vermogen

De geldmiddelen van de stichting worden verkregen uit:

 • subsidies van overheid en particuliere instellingen;
 • donaties, schenkingen, erfstellingen. Legaten;
 • alle baten uit wettige activiteiten.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Per beschikking van de Belastingdienst is de Stichting Jogja Nederland per 1 januari 2018 onder  Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) 8168 96 318 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI’s veranderd. Er is een aantal nieuwe voorwaarden opgenomen die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Deze voorwaarden zijn door de Stichting overgenomen.

Voor de ANBI moeten diverse gegevens openbaar worden gemaakt via een internetsite. Het stichtingsbestuur heeft er voor gekozen gebruik te maken van haar internetsite www.stichtingjogja.com

Op 26 november 2018 is dit internetadres doorgegeven aan de belastingdienst alsmede de nieuwe tenaamstelling van de stichting. Met ingang van 2018 en volgende jaren wordt voorlopig de financiële verantwoording en het financieel verslag van het voorgaand jaar op deze internetsite vermeld.

Overeenkomst periodieke gift in geld
Tot 2014 kon een periodieke gift in de aangiftesfeer alleen worden afgetrokken als deze was vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. Gekozen kan worden de gift via de notaris vast te leggen, of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan men de gift doet. De Stichting Jogja Nederland is een charitatieve ANBI instelling.

De donateurs van de stichting kunnen dus een schriftelijke overeenkomst met de stichting afsluiten voor 5 jaar of langer, of voor onbepaalde tijd. Voor periodieke giften aan een ANBI instelling geldt in de aangifte geen drempelinkomen of maximaal bedrag.

Het bestuur van de stichting stelt haar donateurs in de gelegenheid om een overeenkomst periodieke gift in geld met de stichting aan te gaan. (Zie: Belastingdienst.nl, Periodieke Gift in geld)

Toelichting verantwoording 2018

 

Eigen vermogen

De posten op de balans spreken voor zichzelf en zijn toegelicht in de bijlage bij verantwoording.

Staat van baten en lasten 2018

Debetzijde

Ontvangen donaties via het donateursbestand

Donateurs of sponsors zijn die natuurlijke of rechtspersonen, die daartoe de wens te kennen geven een jaarlijks door het bestuur vastgesteld bedrag te betalen.

Jaarlijks worden bij de stichting geregistreerde donateurs aangeschreven om hun bijdrage te voldoen.

Creditzijde

Ondersteuning van het schoolproject in Yogyakarta

 • Operationele ondersteuning van schoolgebouw en leermiddelen
 • Salarissen van de projectleider en assistent-projectleider
 • Zorgverzekering van de vaste medewerkers
 • Reiskosten van de vaste medewerkers
 • Vergoedingen voor de vaste medewerkers
 • Kosten Scolarship programma
 • Huur schoolgebouw
 • Elektriciteit, internet + tv school
 • Waterverbruik school
 • Reiskosten vrijwilligers
 • Extra uitgaven Closing Period
 • Sanitair, Gemeenschap en Sociale kosten
 • Kosten KvK
 • Belastingdienst

Winst/verliesbestemming