De stichting is in 2006 opgericht als stichting Help Yogya aan een dak, na de aardbevingen in het gebied Yogya, Midden Java, teneinde gelden in te zamelen om de wederopbouw te ondersteunen met de financiering van nieuwe woningen. Naarmate dit doel steeds meer werd bereikt richtte de stichting zich op andere noden van de bevolking in de omgeving van Yogyakarta.

Deze werden gevonden in het onderwijs, vooral bij het basis- en middelbaar onderwijs waarvoor ouders van leerlingen op grote schaal niet kunnen voldoen aan de financiële bijdragen die van hen worden gevraagd. Vaak is de basis van het algemeen verplichte onderwijs in Indonesië onvoldoende om een vervolgstudie op te pakken en/of gaan de kinderen na de basisschool direct aan het werk om het gezin te ondersteunen.

Sinds 26 november 2018 is de stichting actief onder de naam Stichting Jogja Nederland.

De stichting Jogja Nederland wil deze kinderen, in een vroeg stadium, een kans geven om zich te ontplooien door het stimuleren van hun algemene ontwikkeling, waarbij de beheersing van de Engelse taal wordt gezien als een extra dimensie, om zich later in hun maatschappelijke omgeving te kunnen profileren. De Engelse taal wordt aan hen onderwezen in de vorm van theoretische en praktische ondersteuning door professionele onderwijzers en meerdere vrijwilligers op een basisschool in Banyakan, district Prawirotaman, Yogyakarta, Indonesië.

Per 1 september 2019 is een tweejarig experiment gestart om geïnteresseerde leerlingen op de basisschool Prawirotaman Elementery School in de gelegenheid te stellen, naast het reguliere onderwijs, reken- en wiskundelessen te volgen. Het is gebleken dat het niveau binnen het reguliere onderwijs onvoldoende is, waardoor vooral de leerlingen die later een vervolgstudie willen volgen een achterstand oplopen. Voor deze bijlessen hebben zich zevenenzeventig leerlingen aangemeld. Voor dit project is een gekwalificeerde leerkracht aangenomen die is afgestudeerd in wiskunde. Zij is een van de studenten die met medewerking van het Scholarship Program van de stichting in 2019 cum laude is geslaagd.

Niet alleen studenten maar ook senioren die al een beroepsbezigheid hebben, kunnen bij de stichting Jogja toetreden tot het onderwijs in de Engelse taal om hun carrièremogelijkheden te vergroten, door met de beheersing van de Engelse taal hun participatie aan de samenleving te verbeteren, waardoor zij zich aan armoede kunnen ontworstelen.

Van de 200 aanmeldingen worden 185 leerlingen conform de criteria die de stichting stelt aangenomen. Met een gemiddelde bezetting van 182 leerlingen in het tweede half jaar van 2019, 91 procent van het aantal aangemelde personen, is deze vorm van gesponsord onderwijs een groot succes te noemen. Het door de Stichting aangeboden onderwijs is een aanvulling op het reguliere onderwijs. In verband met Nationale examens en dergelijke zijn de leerlingen niet altijd in de gelegenheid om deel te nemen aan het aangeboden aanvullende onderwijs in de Engelse taal. Daarnaast kunnen extreme weersomstandigheden tijdens de moessonperiode een lichte daling van het aantal leerlingen veroorzaken.

Dit schooljaar is een Partnership aangegaan met de directeur van de Lake Charm Primary School in Victoria, Australië, de heer Jeff Millard, in het kader van een Pen-friend project.

(De gemiddelde bezetting van een Indonesische basisschool is 175 leerlingen)

Sinds 2016 is een vervolgprogramma gestart met het ondersteunen van (voormalige) leerlingen die een studie willen volgen in het MBO/HBO of Universitair onderwijs. Voor deze studenten heeft de stichting het ‘Scholarship Program’ in het leven geroepen om hen, op individuele basis, financieel te ondersteunen bij hun studie. Inmiddels zijn 24 studenten in het Scholarship Program opgenomen, waarvan er 1 in 2019 Cum Laude is afgestudeerd en 1 is afgestudeerd, maar een (gehonoreerd) verzoek heeft ingediend om nog twee jaar een masterstudie te mogen volgen.

Het bestuur van de Stichting Jogja Nederland bestaat uit:

– F.H.M. (Frits) Rohling                Voorzitter/secretaris

– C. (Caspar) van der Horst           Penningmeester

– V. (Vital) van der Horst              Adviseur

– G. (Gijs) van der Zwaan             Studiebegeleider in Indonesië

– T. (Tias) Wahyu                       Adviseur in Indonesië

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer KvK 32117062

De stichting staat ingeschreven als een instelling met ANBI status:

RSIN nr.: 8168.96.318

De bestuurders, adviseurs en studiebegeleider van de Stichting Jogja Nederland ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het bestuur komt in principe zes maal per jaar bijeen om te overleggen over de voortgang van de Projecten in Yogyakarta.

In november 2018 heeft de stichting de huur van de huidige locatie, Prawirotaman Elementery School, Jalan Prawirotaman 21 in Yogyakarta tot 2022 verlengd. De huur is voor drie jaar vooruitbetaald.

De school wordt geleid door een projectleider en project-assistent die worden bijgestaan door diverse vrijwilligers uit verschillende landen. Deze volgen een studie aan een van de universiteiten te Yogyakarta. Zij zijn onder andere aangesloten bij Universitas Gadjah Mada’s AIESEC en ACICIS UGM. Tevens is er een samenwerking met IKCS, Indonesia Korea Culture Studies. De inzet van twee vaste vrijwilligers is in de loop van het jaar afgebouwd.

Van jongs af aan worden de leerlingen met praktijkgerichte middelen in contact gebracht met de Engelse taal en worden zij gestimuleerd om hun dagelijkse beleving in het Engels te verwoorden. Daarbij gaan de onderwijzers ervan uit dat er geen fouten gemaakt kunnen worden en de leerlingen dus ook niet bang hoeven te zijn op fouten te worden afgerekend. Spelenderwijs leren zij dan ook om de Engelse taal te beheersen, mede door het (in groepsverband) zingen van en luisteren naar Engelstalige liedjes en kijken naar Engelstalige films. In een later stadium gaan de leerlingen over tot het leren lezen en schrijven van de Engelse taal en het opbouwen van het vertrouwen om de Engelse taal in het openbaar te spreken. Het voeren van discussies in de Engelse taal is een onderdeel waarvoor de vrijwilligers worden ingezet, waarbij ook de wederzijdse culturele aspecten worden meegenomen in de discussie.

Leerlingen uit de groepen 6, 9 en 12 in het reguliere lager onderwijs zijn door het team extra geholpen ten behoeve van het Nationale Examen.

Het Scholarship Program is in mei 2016 in het leven geroepen om studenten, die niet in staat zijn om de kosten van deze MBO/HBO of Universitaire studie zelf te dragen, financieel te ondersteunen. Maximaal 25 studenten kunnen aan dit project deelnemen.

Ter plaatste worden zij geselecteerd na een aantal intensieve gesprekken, waaruit moet blijken dat zowel de student als de ouders van de student niet in staat zijn om aan de financiële verplichtingen die de betreffende onderwijsinstelling vraagt te voldoen, en de student op een dusdanig hoog niveau zit en doorzettingsvermogen heeft, dat er een goede kans bestaat de studie binnen de gestelde termijn af te ronden.

Deelnemers aan dit project zijn hoofdzakelijk oud-leerlingen van de Banyakan school te Yogyakarta maar kunnen ook, op verzoek, van buiten de school worden geselecteerd.

Bij het aanvragen van de studiebeurs dienen zij schriftelijk documentatie van de gezinssituatie (officieel document, verstrekt door het dorpshoofd), een kopie identiteitsbewijs, inkomen van het gezin, voor welke opleiding de bijdrage wordt gevraagd, de hoogte van het bedrag en een schriftelijke motivatie als ondersteuning van de aanvraag te overleggen.

De student wordt tijdens de studieperiode gevolgd door een studiebegeleider (vrijwilliger) van de Stichting Jogja Nederland ter plaatse, en zijn er regelmatig evaluerende gesprekken om de voortgang van de studie te peilen. Inmiddels is in 2019 een student Cum Laude afgestudeerd (wiskunde) en zal worden aangenomen door de stichting als (parttime) docent wiskunde aan de school, ten behoeve van een driejarig experiment. Een tweede student zal na de afronding van haar studie in 2019 twee jaar langer deel uitmaken van het programma om haar (master)studie voort te zetten.

De nieuwe lichting van 2019 voor het Scholarship Program heeft zeven studenten opgeleverd waarvan er zes vanuit de school van de stichting in Yogyakarta afkomstig zijn. In totaal hebben in 2019 vierentwintig studenten via het Scholarship Program een voortgezette MBO/HBO of Universitaire opleiding gevolgd. Na afloop van het studiejaar, in juni, worden de behaalde resultaten van de studenten geëvalueerd en besproken met betrokkenen. De financiële bijdrage wordt direct vanuit de stichting in Yogyakarta overgemaakt naar de desbetreffende onderwijsinstanties, na overleg van de factuur door de student. Bij het begin van ieder studiejaar zullen de opengevallen plaatsen door nieuwe studenten worden ingenomen.

Aan het experimentele wiskundeproject doen momenteel 77 studenten mee die zijn verdeeld over verschillende niveaus, van elementair tot meer gevorderd. De docent is hoofdzakelijk bezig om de cognitieve mogelijkheden van de leerlingen te doorgronden en de leerstof daaraan aan te passen. Op alle fronten blijkt dat de animo voor de exacte vakken bij velen nog moet groeien. Ook hier is sprake van uitval; te hoge ambities of wanneer de nationale schoolexamens voor de deur staan. De wiskundedocent is in een fulltime baan aangenomen.

Tweemaal per jaar organiseert de schoolleiding de zogenaamde ‘Closing Period’ voor het einde van het (school)jaar, wanneer de scholen twee weken worden gesloten.

Dan worden de ouders samen met de kinderen uitgenodigd om een blik te werpen in de klaslokalen en ook de naaste buren ontvangen een kleine blijk van waardering.

De schoolleiding besloten om de school tijdens de vakantieperiode open te stellen van negen uur ’s ochtends tot drie uur ‘s middags voor leerlingen die alsnog gebruik willen maken van de studiefaciliteiten en zal er dagelijks een Engelstalige film worden vertoond.

Maandelijks wordt er door de schoolleiding in Yogyakarta een rapportage opgesteld waarin verslag wordt gedaan van de voortgang van het onderwijsproject en de financiële verantwoording. De schoolleiding laat in dit maandelijkse verslag uitgebreid en gedetailleerd zien op welke wijze in de verschillende groepen de Engelse taal wordt onderricht en welke resultaten dit oplevert. Ook de cognitieve en sociale aspecten die in het onderwijs een onderdeel zijn waarmee de leerlingen te maken krijgen, worden als speer- en ontwikkelpunt in de verslagen aan de orde gesteld. In dit verslag wordt ook toestemming gevraagd aan het bestuur in Nederland om het aangevraagde budget voor de komende maand goed te keuren. De gemiddelde operationele uitgaven  voor het schoolproject liggen in 2019 op € 274 (IDR 4.147.732,54) per maand (exclusief de huur voor het schoolgebouw).

Per 1 juli 2019 heeft de projectleider Ari Sulistyo in verband met persoonlijke omstandigheden ontslag genomen en heeft het bestuur van de Stichting Jogja Nederland de assistent-projectleider Wahyu Anugrahhayyu als zijn opvolger benoemd. Als assistent-projectleider is de heer Ipink Supriyanti aangenomen.

Een aantal keren per jaar brengt de adviseur van de stichting, Vital van der Horst, een bezoek aan Yogyakarta om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de omstandigheden. Daarbij adviseert hij de schoolleiding, in samenspraak met de vertegenwoordiger van de stichting in Yogyakarta Gijs van der Zwaan, in diverse actuele en operationele zaken. Zo hebben zij in 2019 ook zorggedragen voor de verbouwing en inrichting van de studieruimte in de Banyakanschool, ten behoeve van de lessen rekenen/wiskunde, die medio dit jaar is uitgevoerd en een gecertificeerde leerkracht fulltime is aangenomen. Het experiment van de wiskundeklassen zal gedurende twee jaar geleid worden door de projectleider te Yogyakarta.

De financiering voor dit project is nog niet gerealiseerd; in 2020 hoopt het bestuur hiervoor een extra sponsor te vinden.

Hoogmade,

31 december 2019

Financieel jaarverslag 2019

Stichting Jogja Nederland

De Stichting Jogja Nederland is statutair gevestigd in de gemeente Baarn. De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel Utrecht, onder nummer 32117062. De stichting is op 20 juli 2006 opgericht onder de naam Stichting Help Yogya aan een dak en bij notariële akte verleden. Op 26 november 2018 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden en is deze bij notariële akte verleden. De naam van de stichting is gewijzigd in Stichting Jogja Nederland (SJN). Voorts is ook een tekstuele aanpassing van de doelstelling opgenomen en wordt als volgt verwoord:

Doel van de Stichting

 1. Het stimuleren van het onderwijs in de Engelse taal en zelfontplooiing voor casu quo van zowel minderjarigen als senioren in de omgeving van Prawirotaman, Yogyakarta, Indonesië, waarvan de ouders of de oudere zelfstandigen zelf met hun inkomsten tegen de armoedegrens aanzitten en daardoor niet die kansen kunnen bieden casu quo krijgen om te studeren en/of zich te ontwikkelen om zich in de maatschappelijke omgeving te profileren en te bekwamen in een functie die hen in staat zal stellen aan de armoedegrens te ontkomen, en daardoor een onderdeel kunnen worden van de gevestigde orde in Yogyakarta of elders in Indonesië of daarbuiten.
 2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van fondsen en andere middelen en het besteden van de te verkrijgen gelden en andere middelen.
 4. De stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk

Vermogen

De geldmiddelen van de stichting worden verkregen uit:

 • subsidies van overheid en particuliere instellingen;
 • donaties, schenkingen, erfstellingen. Legaten;
 • alle baten uit wettige activiteiten.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Per beschikking van de Belastingdienst is de Stichting Jogja Nederland per 1 januari 2018 onder  Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) 8168 96 318 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI’s veranderd. Er is een aantal nieuwe voorwaarden opgenomen die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Deze voorwaarden zijn door de Stichting overgenomen.

Voor de ANBI moeten diverse gegevens openbaar worden gemaakt via een internetsite. Het stichtingsbestuur heeft er voor gekozen gebruik te maken van haar internetsite www.stichtingjogja.com

Op 26 november 2018 is dit internetadres doorgegeven aan de belastingdienst alsmede de nieuwe tenaamstelling van de stichting. Met ingang van 2018 en volgende jaren wordt voorlopig de financiële verantwoording en het financieel verslag van het voorgaand jaar op deze internetsite vermeld.

Overeenkomst periodieke gift in geld
Tot 2014 kon een periodieke gift in de aangiftesfeer alleen worden afgetrokken als deze was vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. Gekozen kan worden de gift via de notaris vast te leggen, of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan men de gift doet. De Stichting Jogja Nederland is een charitatieve ANBI instelling.

De donateurs van de stichting kunnen dus een schriftelijke overeenkomst met de stichting afsluiten voor 5 jaar of langer, of voor onbepaalde tijd. Voor periodieke giften aan een ANBI instelling geldt in de aangifte geen drempelinkomen of maximaal bedrag.


Het bestuur van de stichting stelt haar donateurs in de gelegenheid om een overeenkomst periodieke gift in geld met de stichting aan te gaan. (Zie: Belastingdienst.nl, Periodieke Gift in geld)

Toelichting verantwoording 2019

Eigen vermogen

De posten op de balans spreken voor zichzelf en zijn toegelicht in de bijlage bij verantwoording.

Staat van baten en lasten 2019

Debetzijde

Ontvangen donaties via het donateursbestand

Donateurs of sponsors zijn die natuurlijke of rechtspersonen, die daartoe de wens te kennen geven een jaarlijks door het bestuur vastgesteld bedrag te betalen.

Jaarlijks worden bij de stichting geregistreerde donateurs aangeschreven om hun bijdrage te voldoen.

Creditzijde

Ondersteuning van het schoolproject in Yogyakarta

 • Operationele ondersteuning van schoolgebouw en leermiddelen
 • Salarissen van de projectleider, assistent-projectleider en leerkracht wiskunde
 • Zorgverzekering van de vaste medewerkers
 • Reiskosten van de vaste medewerkers
 • Vergoedingen voor de vaste medewerkers
 • Kosten Scholarship programma
 • Huur schoolgebouw
 • Elektriciteit, internet + tv school
 • Waterverbruik school
 • Reiskosten vrijwilligers in Indonesië
 • Extra uitgaven Closing Period
 • Sanitair, Gemeenschap en Sociale kosten
 • Kosten KvK
 • Belastingdienst

Winst/verliesbestemming

De Stichting heeft het boekjaar afgesloten met een positief resultaat ad € 6732,99. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het kapitaal en volledig beschikbaar gesteld aan de ondersteuning van het schoolproject in Yogyakarta.

Baarn, 31 – 12 – 2019

C. van der Horst                                                                                                F.H.M. Rohling

Penningmeester                                                                                               Voorzitter/secretaris

Afbeelding met schermafbeelding

Automatisch gegenereerde beschrijving